ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์

เว็บไซต์คือ แหล่งนำเสนอข้อมูลและสื่อต่างๆ เช่น ภาพ เสียง เนื้อหา ของแต่ละองค์กร หน่วยงาน  เพื่อนำเสนอรายละเอียด สินค้า และบริการที่ตนเองมีอยู่ให้แก่บุคคลภายนอกได้รับทราบ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการให้ความรู้ และเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกันระหว่างองค์กร หน่วยงาน และลูกค้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

องค์ประกอบหลักของเว็บไซต์

1. Home Page

คือหน้าแรกของเว็บไซต์ เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลคร่าวๆ ขององค์กรทั้งหมดโดยรวม เพื่อนำเสนอว่า องค์กรนั้นๆ มีสินค้า และบริการอะไรบ้าง และมีประวัติความเป็นมาขององค์กรอย่างไร เป็นต้น

2. Web Page

เป็นหน้ารายละเอียดย่อยๆของเว็บไซต์ ซึ่งแสดงรายละเอียดตามหมวดหมู่ ซึ่งในหนึ่งเว็บไซต์อาจมีจำนวน Web Page แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่องค์กรต้องการนำเสนอ หากเปรียบเทียบกับหนังสือแล้ว จะเห็นได้ว่า Homepage ได้แก่ปกหนังสือ และ Web Page คือหน้ารายละเอียดด้านในของหนังสือแต่ละแผ่น เป็นต้น

3. Domain

เป็นชื่อเว็บไซต์ หรือที่อยู่ของเว็บที่ให้บุคคลอื่นๆ ได้เข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น ซึ่ง Domain มีความหลากหลายของสกุล Domain ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการการใช้งาน และสถานะขององค์กร เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์จองโรงแรม Agoda ใช้ชื่อ Domain คือ www.agoda.com  เป็นต้น

4. Hosting

เป็นพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้งหมด ซึ่งเว็บไซต์ใดจะใช้พื้นที่ปริมาณมากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลของเว็บไซต์ทั้งหมด อาทิเช่น รายละเอียดสินค้าและบริการ รูปภาพ ข้อมูลติดต่อ ประวัติองค์กร บทความความรู้ต่างๆ เป็นต้น

ส่วนประกอบของหน้า Web Page

1. Page Header (ส่วนหัวเว็บไซต์)

เป็นส่วนที่อยู่ส่วนบนสุดของเว็บไซต์ แสดงส่วนโลโก้ ชื่อเว็บไซต์ เมนูเว็บไซต์ สำหรับเป็นช่องทางให้เข้าไปในหน้าอื่นๆ ของเว็บไซต์

2. Page Body (ส่วนเนื้อหา)

 อยู่ส่วนกลางของหน้าเว็บไซต์ เป็นส่วนที่แสดงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ แบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อนำเสนอเนื้อหาในแต่ละหมวดหมู่ ที่ต้องการนำเสนอ เพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มลูกค้า ประกอบด้วย เนื้อหา รูปภาพ วีดิโอ

3. Page Footer (ส่วนท้ายของเว็บไซต์)

อยู่บริเวณด้านล่างสุดของหน้าเว็บไซต์ ส่วนมากจะใช้เป็นข้อมูลการติดต่อองค์กร และเมนูลัดต่างๆ ของเว็บไซต์ เป็นต้น